Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen rondom de Andere Morgen ernstige ziekte polis. Helpen onderstaande veelgestelde vragen u niet verder? Neem dan contact met ons op via info@anderemorgen.nl of via het formulier op de contactpagina.

Algemeen

Nee, u hoeft geen ingewikkelde vragenlijst in te vullen. Wij zullen aan u alleen de meest noodzakelijke gegevens vragen.

Een aanvraag voor de verzekering is mogelijk vanaf 18 jaar tot en met 74 jaar. De verzekering eindigt op de vervaldag nadat verzekerde de leeftijd van 79 bereikt heeft.

U krijgt een email toegestuurd na het online registreren van uw verzekering. In deze email wordt gevraagd om de polis te bevestigen. Na uw bevestiging gaat uw dekking in. Het is dus erg belangrijk dat u deze bevestiging doet. U heeft daarna nog steeds 30 dagen de tijd om de polisvoorwaarden nogmaals goed door te lezen. Daarin kunt u eventueel alsnog besluiten van de verzekering af te zien.

Als u dat doet, dan draait de verzekeraar de polis terug en heeft u geen dekking gehad. U moet er rekening mee houden dat de polis niet geldig is als wij de verzekering bijvoorbeeld op grond van regelgeving niet met u mogen sluiten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u op een internationale sanctielijst zou staan. In dat geval mag een verzekeraar geen verzekering met u sluiten.

Een bewoner die permanent in Nederland gevestigd is en zich minstens 40 weken per jaar in Nederland bevindt.

Nee, uw voordelen en uitkeringen zullen hetzelfde blijven gedurende de gehele looptijd van de verzekering.

U heeft voorafgaand aan het sluiten van de verzekering de polisvoorwaarden al kunnen lezen. De polisvoorwaarden ontvangt u ook nog een keer extra nadat u uw polis afsluit. Deze worden naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd. Dit  duurt maximaal  2 werkdagen. U kunt altijd een kopie opvragen bij de klantenservice van Chubb. Onze klantenservice is bereikbaar op 0800-2255223 en is van maandag tot en met vrijdag geopend en bereikbaar tussen 9.00 tot 17.00 uur met uitzondering van feestdagen. De klantenservice is ook bereikbaar via e-mailadres info.benelux@chubb.com. U kunt de polisvoorwaarden ook inzien op de website.

Bij de verwerking van deze informatie zullen we altijd uw privacy respecteren. Zo houden we ons ook aan de daarvoor in Nederland geldende regels.

Andere Morgen werkt samen met verzekeraar Chubb European Group Limited om verzekeringen aan te bieden. Daarbij is Andere Morgen de handelsnaam voor AM Verzekeringen BV. AM Verzekeringen BV is een onafhankelijke bemiddelaar die bemiddelt in het Andere Morgen verzekeringsproduct.

Dekking

In medische termen is dit een cerebro vasculair accident (bloedig of onbloedig) met neurologische gevolgen/verschijnselen die langer dan 24 uur aanwezig blijven. Deze leiden tot objectief aantoonbare permanente neurologische uitvalsverschijnselen.

Het acuut afsterven van een deel van de hartspier als gevolg van onvoldoende doorbloeding, zich manifesterend door langdurige pijn in de borst (angina pectoris), verse specifieke afwijkingen op het elektrocardiogram en een passagère stijging van de hartenzymen (CPK-MB, SGOT en LDH).

Een kwaadaardige tumor, gekenmerkt door de ongecontroleerde groei en verspreiding van kwaadaardige cellen. Uitbreidingen: leukemie, ziekte van Hodgkin, Non-Hodgkinlymfoon en invasieve maligne melanomen die dieper gaan dan 0,75 millimeter.

Deze verzekering biedt geen dekking voor ernstige ziekte, die direct of indirect veroorzaakt is door:

– een vorm van huidkanker anders dan een invasieve maligne melanoom van dieper dan 0,75 millimeter; of
– een infectie met het Human Immuno Deficiency Virus of ernstige ziekte veroorzaakt door Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

We zouden graag minder moeilijke woorden hiervoor gebruiken, maar we moeten de juiste medische termen hiervoor gebruiken.

Evenmin bestaat dekking voor:

– een bestaande ernstige ziekte zoals vermeld in artikel 1 van de algemene voorwaarden; of
– een ziekte die niet valt onder de definitie van ernstige ziekte in artikel 1 van de algemene voorwaarden.

De voorwaarden kunt u downloaden op de pagina waar u de dekking selecteert.

Een verzekering biedt een waarborg tegen een voor u en/of de verzekerde onzeker voorval. De verzekering keert daarom niet uit bij de diagnose van iedere een voor het afsluiten van de verzekering al bestaande ernstige ziekte. Er is voor de verzekering sprake van een al bestaande ziekte als u of de verzekerde al in de 24 maanden voor de ingang van de verzekering van de ziekte op de hoogte was of kon zijn. Dat is in ieder geval zo als verzekerde medisch advies zocht of kreeg, een consultatie of onderzoek onderging, al een voorlopige of definitieve diagnose werd gesteld of een behandeling nodig was.

De termijn van 24 maanden start opnieuw voor het bedrag waarmee tijdens de looptijd van de verzekering het verzekerd bedrag wordt verhoogd. Het bedrag van de verhoging komt voor een op het moment van de verhoging al bestaande ziekte niet tot uitkering.

In het geval u een succesvol beroep heeft gedaan op uw verzekering en wij een bedrag uitkeren, dan wordt dit uitgekeerd aan de verzekeringnemer.  We maken het bedrag over op de bankrekening waarvan u de premie heeft betaald.

Indien er een schade is ontstaan zal u Chubb European Group limited (de verzekeraar die we hierna afkorten tot Chubb) daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Dit doet u, door een schadeformulier in te sturen per post of per e-mail. Dit schadeformulier kunt u vinden op de website. Alle gegevens en stukken die op uw schademelding van toepassing zijn moet u bijvoegen. Hierbij kan worden gedacht aan een medisch rapport.

U kunt een uitkering vragen, nadat na een diagnose van een ernstige ziekte, een overlevingstermijn van dertig dagen is verstreken. Onder ernstige ziekten wordt enkel één van de drie hierna genoemde ziekten verstaan: Beroerte, hartinfarct en kanker volgens de omschrijving in de voorwaarden van verzekering.

Voorwaarden

De premies wijzigen per de jaarlijkse vervaldag van de verzekering volgend op moment waarop u een nieuwe leeftijdscategorie bereikt. De leeftijdscategorieën zijn 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79. Voorbeeld: Als u op 1 januari een verzekering heeft afgesloten. Op 1 juni bent u jarig en bereikt u een nieuwe leeftijdscategorie. Dan betaalt u pas per 1 januari volgend op uw verjaardag de nieuwe premie. In uitzonderlijke gevallen kan de verzekeraar de premies die horen bij de leeftijdscategorieën tijdens de looptijd van de verzekering verhogen.

Indien u bij een andere verzekeringsmaatschappij voor (ongeveer) hetzelfde verzekerd bent dan heeft dat geen invloed op uw eventuele uitkering naar aanleiding van de verzekering bij Chubb.

Iedere verzekerde kan één maal verzekerd zijn. Eventueel kan wel het uit te keren bedrag worden verhoogd. Let op dat hierbij wel weer een wachttijd geldt voor het verhoogde bedrag. Neem hiervoor contact op met de klantenservice op 0800-2255223 of info.benelux@chubb.com.

Meteen na het afsluiten krijgt u uw polisnummer. De polis wordt door verzekeraar Chubb European Group Limited binnen 48 uur na het afsluiten naar u gemaild. Normaal gesproken gaat dat veel sneller.

Ja. U kunt altijd uw verzekering opzeggen. Dit gebeurt dan met een opzegtermijn van 1 maand, vanaf de dag dat Chubb uw schriftelijke opzegging ontvangt. U kunt de polis opzeggen per e-mail of per post. De contactgegevens staan op uw polis.

Uw premie betaalt u via automatische incasso per maand.

U heeft voorafgaand aan het sluiten van de verzekering de polisvoorwaarden al kunnen lezen. De polisvoorwaarden ontvangt u ook nog een extra nadat u uw polis afsluit. Deze worden naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd. Dit  duurt maximaal 2 werkdagen. U kunt altijd een kopie opvragen bij de klantenservice van Chubb.

Onze klantenservice is bereikbaar op 0800-2255223 en is van maandag tot en met vrijdag geopend en bereikbaar tussen 9.00 tot 17.00 uur met uitzondering van feestdagen. De klantenservice is ook bereikbaar via e-mailadres info.benelux@chubb.com. U kunt de polisvoorwaarden ook inzien op de website.